line@


ขั้นตอนที่ 1 กดสมัครสมาชิกหน้าเว็บ IMIWINR

- กดที่ Register

- กรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานจริง จากนั้นกด Check OTP เพื่อยืนยันการสมัคร

- กรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานจริง จากนั้นกด Check OTP เพื่อยืนยันการสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 รอรับรหัสยืนยัน OTP

- เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว รอรับรหัสยืนยัน OTP จากนั้นให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับลงในช่อง OTP แล้วกด

- กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด SEND

ขั้นตอนที่ 3 ตั้งรหัสผ่าน และเลือกธนาคารที่ใช้งาน

- หลังงจากส่งรหัส OTP แล้วระบบจะให้กรอกผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน และเลือกธนาคารที่ใช้งาน โดยจะต้องเป็นธนาคารที่ใช้ทำการโอนเงินเข้ามาเท่านั้น

- กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กด SEND

- เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วหน้าหลักจะเป็นแบบนี้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบยอดเครดิต ทางเข้าเล่น หรือทำการฝากถอนได้จากหน้านี้